• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

W roku szkolnym 2015/2016 nasz szkoła przystąpiła do udziału w programie „Bezpieczny & Niechroniony", który ma na celu realizowanie szereg przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Program skierowany jest zarówno do najmłodszych jak również do seniorów.
Cele główne programu:
a) zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów o 5% w każdym roku (poziom wyjściowy stanowi rok 2013, gdzie odnotowano 649 ofiar wśród pieszych i 316 wśród rowerzystów).
b) stworzenie „podłoża" do prowadzenia efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
3. Cele pośrednie:
a) faktyczne zwiększenie liczby pieszych poruszających się po drogach, zwłaszcza w obszarach niezabudowanych, wyposażonych w elementy odblaskowe widoczne dla innych użytkowników dróg (ocena subiektywna)
b) faktyczne zwiększenie liczby rowerzystów poruszających się po drogach, którzy używają wymaganego przepisami oświetlenia (ocena subiektywna)
c) zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów (seniorów) w propagowaniu bezpiecznych zachowań we własnej grupie wiekowej oraz wśród dzieci i młodzieży
4. Formy i kierunki działań.
a) propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii, w obszarach zabudowanym i niezabudowanym,
b) odzyskanie i ponowne wykorzystanie elementów odblaskowych przekazanych społeczeństwu przy okazji wcześniej prowadzonych akcji i kampanii,
c) promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, poprzez aktywną współpracę z grupami młodzieżowymi i klasami policyjnymi na Mazowszu,
d) prowadzenie spotkań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym skierowanych do docelowych grup wiekowych,
e) rozwinięcie współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i klubami seniora,
f) prowadzenie permanentnej kampanii informacyjnej w mediach,
g) uruchomienia dedykowanej projektowi strony na portalu społecznościowym Facebook,
h) organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
i) nawiązanie lub podtrzymanie aktywnej współpracy z podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5. Działania planowane w naszej szkole:
a) Przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej
b) Szkolny Dzień Bezpieczeństwa
c) Szkolna Tablica BRD
6. Okres realizacji programu: lata 2015-2020.

Koordynator:
Zofia Ostałowska