• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

I. Prawa i warunki korzystania

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów, a także , za zgodą dyrektora szkoły inne osoby.

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu trwania roku szkolnego (istnieje możliwość wpożyczenia zbiorów na wakacje).

3. Czytelnikom przetrzymującym książki można okresowo wstrzymać wypożyczenia.

4. Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są na miejscu w czytelni.

5. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

6. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są zwrócić książki do biblioteki szkolnej.

7. W bibliotece obowiązuje cisza! Nie wolno tu wnosić jedzenia i picia!

 

II. Wypożyczanie książek

1.     Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie osobiście.

2.     Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. Lektury wypożycza się na okres dłuższy.

3.     Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu poprosić o przedłużenie (prolongatę).

 

III. Poszanowanie książek

1.     Wypożyczone książki należy szanować.

2.     Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na stan książki i wszelkie defekty zgłosić bibliotekarzowi.

3.     W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.

 

IV. Zasady korzystania z darmowych podręczników.

1. Podręcznik stanowi własność Szkoły. Jest ewidencjonowany i udostępniany w Bibliotece Szkolnej.

2. Wypożyczony podręcznik uczeń ma obowiązek obłożyć i podpisać (imię, nazwisko, klasa, rok szkolny). Uczeń, który nie zrobi tego w ciągu dwóch tygodni otrzymuje uwagę negatywną od wychowawcy klasy.

3. Zwroty podręczników odbywają się według ustalonego przez bibliotekarza harmonogramu (uczeń zwraca wszystkie podręczniki w jednym terminie, o którym zostaje wcześniej poinformowany).

4. Za zniszczony lub zgubiony podręcznik uczeń jest zobowiązany zapłacić równowartość pieniężną w sekretariacie szkoły, a do biblioteki dostarczyć dowód zapłaty.

5. Dopóki uczeń nie rozliczy się z podręczników z poprzedniej klasy nie może wypożyczyć podręczników na kolejny rok szkolny.

6. Każdy uczeń zobowiązany jest do znajomości regulaminu Biblioteki. O zasadach korzystania z podręczników uczniowie i ich rodzice są dodatkowo informowani przez wychowawców.