• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

W dniu 8 września 2022r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami. O godzinie  16.30 do  zebranych  przemawiał p. Dyrektor Szkoły Podstawowej, następnie  rodzice przeszli na  spotkania z wychowawcami w klasach. Tematyka zebrania: Wybór klasowej Rady Rodziców, w tym jednego reprezentanta do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie. Przypomnienie podstawowych dokumentów szkoły: statutu, regulaminów, kryteriów punktowego oceniania zachowania. Przedstawienie założeń do programu wychowawczo profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023. Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2022/2023. Informacja na temat organizacji zajęć wspomagających z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (deklaracje uczestnictwa). Informacja na temat przepisów bhp, p.poż i ruchu drogowego (zakaz wjazdu na teren szkoły, przypomnienie, że droga do szkoły prowadzili ulicą Ogrodową, a nie przez osiedle, zakaz jazdy rowerami po chodniku osiedlowym, zachowanie uczniów podczas przejścia przez osiedle). Informacja o zasadach uczestnictwa uczniów na lekcjach religii, wychowania do życia w rodzinie (oświadczenie rodzica o uczestnictwie dziecka w zajęciach religii, rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie w formie pisemnej).  Przedstawienie propozycji dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023. Zapoznanie rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. Wskazanie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (wypełnienie deklaracji we wrześniu). Informacja na temat dowożenia uczniów do szkoły (deklaracja na dowożenie, opłata za bilet uczniów nieuprawnionych do dowożenia).